Esimies-parempi-työ

Esimies! Ovatko alaisesi aikaansaamattomia, nuutuneita, väsähtäneitä ja muutenkin ihan kunnianhimottomia? Vika saattaa toki olla alaisessakin, mutta usein se on jossain aivan muualla, nimittäin huonossa johtamisessa ja ankeassa ilmapiirissä.

Tänään tarjolla olisi 5 ohjetta mielekkäämmän ja motivoivamman työn luomiseksi. Ohjeet ovat työpsykologi, työyhteisökouluttaja, työn ilon ja merkityksellisyyden tutkijan sekä Työvitutuskoulun perustajan Jaakko Sahimaan kynästä peräisin. Päästetään siis Jaakko ääneen!

Esimies: 5 tapaa, joilla teet alaistesi työstä motivoivaa ja mielekästä

Erilaisissa työhyvinvointia mittaavissa tutkimuksissa nousee kerta toisensa jälkeen esille eräs tekijä, jonka on havaittu vaikuttavan vahvasti sekä työntekijöiden työtehokkuuteen että heidän kokemuksiinsa työnteon mielekkyydestä. Edellisten lisäksi kyseisen tekijän on havaittu olevan niin ikään yhteydessä parempaan työn laatuun, vähäiseen työpoissaolojen määrään sekä vähäiseen työvoiman vaihtuvuuteen työpaikalla.

Kyseinen työtekijä on tutkimuksissa nimetty työn merkityksellisyyden kokemukseksi. Akateemisissa piireissä kiinnostus työn merkityksellisyyden kokemusta kohtaan on kasvanut jatkuvasti tutkimuksen lähdettyä liikkeelle 1970-luvulla. Samalla, kun työpsykologiset tutkimukset ovat yhä selkeämmin alleviivanneet positiivisia yhteyksiä työmotivaation ja tuottavuuden välillä, on työn merkityksellisyydestä kiinnostuttu tutkimuskentän lisäksi myös liike-elämän toimijoiden parissa.

Työn tuunaaminen merkitykselliseksi ja työntekijää motivoivaksi on sekä organisaation johtajien että työntekijöiden itsensä vastuulla. Johtajien vastuulla on, että ulkoiset puitteet työn tekemiseen ovat kunnossa, työtehtävät sopivasti mitoitettuja ja työyhteisö turvallinen ja hyvä paikka toimia. Työntekijöiden itsensä vastuulle jää henkilökohtaisen työmotivaation löytäminen omista työtehtävistään, esimerkiksi henkilökohtaisen tavoitteidenasettelun ja oman työskentelyrytmin optimoimisen kautta.

Kuinka työstä sitten tehdään merkityksellistä?

Tutkimusaiheen pioneeritutkimus 1970-luvulta antaa viisi yksinkertaista vinkkiä siihen, kuinka työstä voidaan tuunata mielekästä ja merkityksellistä. Näiden vinkkien avulla voit johtajana lisätä alaistesi työtyytyväisyyttä ja kokemusta työn merkityksellisyydestä:

1. Lisää autonomiaa

Tutkimusten mukaan vastuu työn tuloksista lisää työntekijän kokemusta työn merkityksellisyydestä ja sitä kautta lisää myös halukkuutta panostaa omiin työtehtäviinsä ja tehdä ne huolellisesti. Autonomian lisääminen siis parantaa työtehokkuutta, turha vahtiminen puolestaan ei!

2. Anna palautetta

Täsmällinen ja oikeaksi havaittu palaute on työntekijöille tärkeää, jotta he voivat olla varmoja oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta. Johtajan asemassa velvollisuutesi on siis muistaa antaa positiivista ja negatiivista palauteta ja ennen kaikkea: puhua suoraan ja antaa palautetta, joka on täsmällistä, faktoihin perustuvaa ja tarjoaa uudenlaisia toimintaehdotuksia tehottomien toimintamallien tilalle.

3. Jaa alaisillesi tärkeitä työtehtäviä

Työntekijät haluavat, että heidän tekemänsä työtehtävät tuntuvat tavalla tai toisella tärkeiltä, tarpeellisilta ja jo itsessään merkityksellisiltä. Vastuullisten työtehtävien jakaminen alaisille lisää siis heidän kokemustaan heidän tärkeydestään ja tarpeellisuudestaan työpaikalla. Ja kukapa ei haluaisi kokea oloansa tarpeelliseksi työpaikallaan.

4. Anna alaisillesi monipuolisia työtehtäviä

Työtehtävien monotonisuus johtaa työntekijöiden tylsistymiseen ja bore outiin, mikä luonnollisesti vähentää työn merkityksellisyyden kokemusta. Tarpeeksi monipuoliset ja muuttuvat työtehtävät puolestaan luovat vaihtelua työntekoon ja lisäävät työntekijän motivoitumista työhön. Erilaiset työtehtäväkierrot ovat yksi tapa tehdä yksitoikkoisistakin työtehtävistä mielekkäämpiä.

5. Opeta alaisiasi näkemään työ osana kokonaisuutta ja yrityksen missiota

Yksittäiset työtehtävät saattavat tuntua merkityksettömiltä, mikäli työntekijä ei ymmärrä toimiensa vaikutusta kokonaisuuteen. On hyvä varmistaa, että työntekijät ymmärtävät oman työpanoksensa vaikutuksen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja mission toteutumiseen. Työntekijöiden osallistamisen, yhteisten tavoitteiden asettamisen ja työyhteisön sosiaalisen identiteetin eli”me-hengen” luomisen kautta työntekijöiden on huomattavasti helpompi ymmärtää oman työn merkitys osana kokonaisuutta.

psytekijät
Kuva 1. Oldhamin ja Hackmanin JCT-teorian mukaan sisäinen motivaatio, korkea työnlaatu, työtyytyväisyys, vähäinen työpoissaolojen määrä sekä alhainen työntekijöiden vaihtuvuus syntyvät viidestä työn sisältämästä ydinominaisuudesta, jotka vaikuttavat työntekijään kolmen psykologisen tekijän kautta. Näistä yksi tekijä on työn merkityksellisyyden kokemus (Hackman & Oldham, 1974).

Kiitos tekstistä Jaakko! Mikäli oma motivaatiosi työssäsi hipoo pohjalukemia, niin suosittelen lämpimästi tutustumaan Jaakon yritykseen Työvitutuskouluun. Se, että työ välillä ns. vituttaa, on ihan okei. Jos se kuitenkin vituttaa ihan koko ajan ja jatkuvasti, siitä saa ja kannattaakin huolestua. Ottaen huomioon, että vietämme työssämme aika suuren osan elämästä, niin olisihan se kiva, jos siitä tekisi edes vähän mielekkäämpää :)

Rakkaudella,

Jevgeni